Bleizo of niet Zoblei?


Op 7 februari 2011 is het eindrapport Effectenanalyse Factory Outlet Center Bleizo aan de winkeliersverenigingen aangeboden voor reactie. Op de volgende pagina het rapport en verdere gang van zaken.

Op deze pagina gaan wij u informeren over de ontwikkelingen rond Bleizo. Deze week heeft de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Bleizo onze vereniging uitgenodigd voor informeel overleg en consultatie in het kader van de inspraakprocedure van een intergemeentelijke structuurvisie. Die uitnodiging vindt u hier. Het in de uitnodiging genoemde masterplan en plankaart zullen de basis vormen voor uitwerking van de plannen. Het verslag van de informatie bijeenkomst voor de 2 raden treft u hier aan.

Voor onze vereniging en natuurlijk ook voor die in Berkel, Bergschenhoek en Zoetermeer is de mogelijke komst van een Factory Outlet Centre (FOC) een zware bedreiging. Die mogelijke komst werd op 28 juni 2010 in een presentatie aangekondigd. Onze vereniging is daarna uitgenodigd om mee te doen in een onderzoek naar de plussen en minnen van een FOC. Zie de brief van 5 juli 2010 aan de raad en het college.
De onderzoeksopdracht naar de effecten van een FOC in Bleizo treft u hier aan alsmede het programma van de startbijeenkomst. Onze inbreng vindt u hier. De presentatie waarom dit onderzoek hier. Het conceptverslag van de startbijeenkomst van 4 okt 2010 is voor de leden van de vereniging op verzoek via e-mail beschikbaar.
Samengevat onze bezwaren:

  • Komst FOC strijdig met coalitie akkoord (stimulering winkelcentra kernen, geen uitbreiding koopzondagen), een FOC is alle zondagen open;
  • Koopkrachtafvloeiing uit de kernen, voor de modebranche in het bijzonder, verschraling winkelaanbod, oneerlijke concurrentie;
  • Afname leefbaarheid in de kernen door zo'n 4 miljoen bezoekers per jaar die vrijwel allemaal met de auto zullen komen;
  • Voor Lansingerland en Zoetermeer de lasten, de lusten voor anderen;
  • Zorgen over onafhankelijkheid onderzoek.

In de raden en commissies gaat het informeren en vaststellen gewoon door. Zie de voorstellen structuurvisie en plan MER Bleizo en het verslag van de cie Ruimte van 1 december 2010 onder het kopje politiek.
Wordt vervolgd.